سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 92 | ۰۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
استدلال و قضیه تالس
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو می دانیم ، اگر AB=15 و AD=6، آن گاه  کدام است؟
 
 

پاسخ

  

2/5

چون، پس بنا به عکس قضیه تالس است. از سوی دیگر است. پس متساوی الساقین است و در نتیجه، بنابراین:
 


برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر اول (با 0:0:30)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر دوم (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر سوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر چهارم (با 0:0:43)
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر پنجم (با 0:0:44)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه