سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 92


راهنما
دعوت دوستان

سوال 92 | ۰۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
استدلال و قضیه تالس
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو می دانیم ، اگر AB=15 و AD=6، آن گاه  کدام است؟
 
 

پاسخ

  

2/5

چون، پس بنا به عکس قضیه تالس است. از سوی دیگر است. پس متساوی الساقین است و در نتیجه، بنابراین:
 


برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:30
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:40
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:41
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 4 با 0:0:43
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:44
1 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه