سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 533


راهنما
دعوت دوستان

سوال 533 | ۲۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


هر یک از حروف کلمه‌ی DELAVARAN بر روی 9 گوی نوشته شده است. به چند طریق می‌توان سه گوی از 9 گوی انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

42

برای انتخاب 3 گوی از بین 9 گوی با توجه به این که حرف A تکراری است (3 بار) باید حالت های مختلفی را در در نظر گرفت یعنی به روش زیر عمل کرد:
حالت اول: حرف A وجود ندارد، یعنی 3 حرف را از بین 6 حرف D , E , L , V , R , N  انتخاب می‌کنیم:
 
حالت دوم: یک حرف A و دو حرف از 6 حرف دیگر را انتخاب می‌کنیم:
 
حالت سوم: دو حرف A و یک حرف از 6 حرف دیگر را انتخاب می‌کنیم:
 
حالت چهارم: هر سه حرف A باشد. (1 حالت)
طبق اصل جمع، همه‌ی حالت های ممکن را با هم جمع می‌کنیم:

برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 1 با 0:0:39
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:50
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:52
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه