سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 539


راهنما
دعوت دوستان

سوال 539 | ۲۷ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حد راست تابع وقتی، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

نمودار تابع به صورت مقابل است:

با توجه به نمودار، واضح است که. اما با دقت در نمودار، مشخص می شود که وقتی، مقادیر تابع با مقادیر کم تر از صفر به صفر نزدیک می شود. به عبارت دیگر وقتی، آن گاه. پس:  

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:45
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه