سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 540


راهنما
دعوت دوستان

سوال 540 | ۲۸ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر شکل روبه رو، نمودار تابع باشد، حاصل کدام است؟

پاسخ

  

2

با توجه به نمودار،. با کمی دقت درمی یابیم که در همسایگی چپ نقطه 1، مقادیر با مقادیر کم تر از به نزدیک می شوند. به عبارت دیگر وقتی، آن گاه. پس داریم:
 

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:45
8 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:50
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:51
9 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه