سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 543


راهنما
دعوت دوستان

سوال 543 | ۳۱ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

متغیر بر حسب رادیان است و می دانیم هر رادیان حدود درجه است. پس 4 رادیان حدود 229 درجه است. لذا انتهای کمان روبه رو به زاویه 4 رادیان در ربع سوم دایره مثلثاتی واقع است و در این ناحیه سینوس منفی است و نیز

برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 1 با 0:0:39
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 4 با 0:0:47
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 6 با 0:0:53
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه