سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 545


راهنما
دعوت دوستان

سوال 545 | ۰۲ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


58 – از 10 کتاب ادبی متفاوت و 8 کتاب علوم متفاوت چند دسته‌ی 5 تایی متشکل از 2 کتاب ادبی و 3 کتاب علوم می‌توان انتخاب کرد؟ 

پاسخ

  

2520

                                                              
 
 
 
سؤال:  در این مسأله تکلیف چند دسته‌ی 5 تایی چی می‌شه؟
پاسخ:  دسته‌ی 5 تایی تشکیل شده از 2 کتاب ادبی و 3 کتاب علوم دیگه!

برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:52
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه