سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 549


راهنما
دعوت دوستان

سوال 549 | ۰۶ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


17 – 2 افسر و 2 سرباز به چند طریق می‌توانند یک در میان کنار هم قرار گیرند؟
 

پاسخ

  

8

 اگر افسرها را با حرف «الف» و سربازان را با حرف «س» نمایش دهیم، ترتیب قرار گرفتن یک در میان آن ها به دو صورت (الف س الف س) یا (س الف س الف) می‌باشد و چون سربازان و افسرها با هم متفاوت اند، می‌توانند در بین خود با هم جابه جایی داشته باشند. بنابراین جایگشت افسران در صورتی که سربازان ثابت باشند، !2 و جایگشت سربازان در صورتی که افسرها ثابت باشند، نیز !2 است و همانطور که گفته شد جابه جایی کل افسران با سربازان نیز 2 حالت دارد که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:51
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 3 با 0:0:51
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:53
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه