سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 96 | ۱۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

3/4

حد مورد نظر به صورت است. اگر صورت و مخرج کسر داده شده را در مزدوج صورت ضرب کنیم، به دست می آید

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:16)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر دوم (با 0:0:30)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر سوم (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر چهارم (با 0:0:39)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر پنجم (با 0:0:42)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه