سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 552


راهنما
دعوت دوستان

سوال 552 | ۰۹ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


رابطه ی R از مجموعه  به  به صورت  تعریف می شود. R شامل چند زوج مرتب است؟
 

پاسخ

  

1

تمام عضوهای A از تمام عضوهای B کوچکتر هستند، به جز عضو 3 که می توان نوشت:        
پس R فقط همین یک عضو را دارد (عضو  ).

برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:46
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:54
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه