سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 565


راهنما
دعوت دوستان

سوال 565 | ۲۲ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 5 کارمند زن و4 کارمند مرد می‌خواهیم یک کمیته‌ی 3 نفره تشکیل دهیم. به چند طریق می‌توان این کار را از انجام داد به طوری که کمیته متشکل از یک زن و دو مرد باشد؟
 

پاسخ

  

30

 ابتدا 1 زن و سپس 2 مرد از 4 مرد را انتخاب می‌کنیم و بنا به اصل ضرب طرق آن ها را در هم ضرب می‌کنیم. یعنی:
  

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:39
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:55
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه