سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 585


راهنما
دعوت دوستان

سوال 585 | ۱۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه جمله ی اول هر دنباله ی هندسی با قدر نسبت ، «چند برابرِ» جمله ی اول آن است؟
 

پاسخ

  

13


 

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 1 با 0:0:41
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:43
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه