سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 582


راهنما
دعوت دوستان

سوال 582 | ۰۸ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عددي 419 رقمي باشد، عدد چند رقمي است؟               

پاسخ

  

971

اگر عدد  ، 419 رقمی باشد، آن را تقریباً فرض می‎کنیم اگر چه  است. داریم:
 
       971 رقمی است   

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:1:12
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:1:46
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه