سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 588


راهنما
دعوت دوستان

سوال 588 | ۱۴ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

با توجه به تعریف جزء صحیح داریم:

در نتیجه مقدار عبارت خواسته شده برابر است با:       

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه