سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 589


راهنما
دعوت دوستان

سوال 589 | ۱۵ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کمترین مقدار تابع با ضابطه را مشخص کنید؟
 

پاسخ

  

6

روش اول: توجه شود که با رسم نمودار تابع می توان برخی از ویژگی های تابع مانند دامنه، برد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار تابع و... را تعیین کرد. می دانیم که می توان درون قدرمطلق را در منفی ضرب کرد. پس ضابطه تابع را به صورت زیر ساده می کنیم:

برای رسم نمودار تابع، باید نمودار سهمی را ۶ واحد به سمت بالا انتقال دهیم. بنابراین نمودار آن به صورت زیر است:
 
 
 
روش دوم: ابتدا قدرمطلق را ساده می کنیم:                                     
و چون عبارت های دارای توان زوج نامنفی هستند داریم:               
یعنی کمترین مقدار عبارت برابر ۶ است.

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 1 با 0:0:41
8 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 2 با 0:0:42
6 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 3 با 0:0:49
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه