سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 593


راهنما
دعوت دوستان

سوال 593 | ۱۹ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
1,700 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع با ضابطه را حداقل چند واحد به طرفهای مثبت انتقال دهیم تا طول نقاط تلاقی نمودار حاصل با محورها نامنفی باشد؟
 

پاسخ

  

2

یکی از روش های سریع رسم برخی از سهمی ها که دارای ریشه هستند این است که ریشه های معادله درجه دوم متناظر با آن را که نشان دهنده محل تلاقی با محورها هستند، محاسبه کنیم و با استفاده از علامت، جهت سهمی را تعیین کرده و نمودار آن را رسم کنیم. حال در سهمی داده شده با تجزیه آن و تعیین ریشه هایش به رسم سهمی می پردازیم:
 
و چون است پس سهمی رو به بالا می باشد و نمودار آن به صورت زیر است:

 
 
حال اگر نمودار فوق را دو واحد به سمت راست انتقال دهیم، محل تلاقی آن با محورها عددی نامنفی خواهد شد.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:36
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 5 با 0:0:53
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه