سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 594


راهنما
دعوت دوستان

سوال 594 | ۲۰ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت برابر است با:

پاسخ

  

9

پس از محاسبه عبارت های درون جزء صحیح ها، مقدار عددی هر کدام از آن ها را محاسبه می کنیم:
 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:45
9 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:1:53
56 بار نفر اول
165 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه