سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 601


راهنما
دعوت دوستان

سوال 601 | ۲۷ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


رابطه، دارای چند زوج مرتب است؟
 

پاسخ

  

9

 

 
نمایش مجموعه ای را به زبان خودمان ترجمه می کنیم. برای رابطه دنبال زوج مرتب هایی هستیم به طوری که مؤلفه اول و مؤلفه دوم جزو اعداد طبیعی (مجموعه اعداد طبیعی) باشند و مجموع دو برابر مؤلفه اول و مؤلفه دوم کوچکتر یا مساوی هفت باشد.

 
حالت بندی می کنیم:

 
 
 
 
پس رابطه، 9 زوج مرتب دارد.

برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 1 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 2 با 0:0:51
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:52
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:54
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:56
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه