سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 616


راهنما
دعوت دوستان

سوال 616 | ۱۱ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع به صورت مقابل باشد، معادله چند جواب دارد؟

پاسخ

  

8


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خط با نمودار تابع دارای 8 نقطه تقاطع است. بنابراین معادله داده دارای 8 جواب می باشد.

برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 4 با 0:0:46
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 5 با 0:0:51
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه