سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 618


راهنما
دعوت دوستان

سوال 618 | ۱۳ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


روی محور اعداد حقیقی دو عدد وجود دارد که فاصله آن ها از نقطه 4، دو برابر فاصله آن ها از نقطه است. حاصل ضرب این دو عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

-5


 

برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:49
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:51
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه