سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 619


راهنما
دعوت دوستان

سوال 619 | ۱۴ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نامساوی های معادله باشند، آن گاه کدام است؟
 

پاسخ

  

-2برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 1 با 0:0:40
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:48
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:49
14 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:54
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:1:15
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه