سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 620


راهنما
دعوت دوستان

سوال 620 | ۱۵ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


نامعادله در مجموعه اعداد صحیح چند جواب دارد؟
 

پاسخ

  

6

نمودار سه تابع را رسم می کنیم. محدوده ای که باشد، مورد قبول است. داریم:

 
 
 
 
 
 
 
تعداد اعداد صحیح مورد قبول در مجموعه جواب فوق، 6 عدد است.

برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:50
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 3 با 0:0:56
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:1:53
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه