سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 621


راهنما
دعوت دوستان

سوال 621 | ۱۶ مهر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قدرمطلق و ویژگی های آن
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع در بازه بالاتر از خط به معادله قرار دارد. بزرگ ترین مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

4

روش اول: نمودار تابع بالای خط یا خط قرار دارد. نمودار دو تابع را رسم می کنیم:

 
 
 
روش دوم: نمودار تابع بالای خط قرار دارد. لذا نامعادله را حل می کنیم. مجموعه را به دو زیربازه افراز می کنیم. داریم:


برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:50
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه