سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 625


راهنما
دعوت دوستان

سوال 625 | ۲۰ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  دو نقطه از یک سهمی باشند، محور تقارن سهمی برابر چند است؟ 
 

پاسخ

  

-1

 دو نقطۀ  عرض برابری دارند. عمود منصف پاره خط AB، محور تقارن سهمی می‌شود. معادلۀ خط تقارن می‌شود:

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
165 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
81 بار نفر اول
156 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه