سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 631


راهنما
دعوت دوستان

سوال 631 | ۲۶ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر   باشد، آن گاه حاصل 2x کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 بزرگتر از  است پس صورت کسر را باز می کنیم تا به مخرج برسیم:
 
پس حاصل 2x برابر است با:             

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:41
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:44
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:48
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه