سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 633


راهنما
دعوت دوستان

سوال 633 | ۲۸ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

19

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام  چند عدد چهاررقمی و فرد بدون تکرار ارقام می توان ساخت؟
 

پاسخ

  

96

 شرط اصلی در این مسئله، فرد بودن عدد است پس ابتدا اولین خانه سمت راست را پر می کنیم و سپس به اولین خانه سمت چپ می رویم و پر کردن را از چپ به راست ادامه می دهیم:

۹۶ = ۲×۳×۴×۴ = تعداد عددهای خواسته شده    

برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 1 با 0:0:40
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:47
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه