سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 648


راهنما
دعوت دوستان

سوال 648 | ۱۳ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله ی  چند جواب دارد؟
 

پاسخ

  

2

 
 
در عبارت صورت مسئله، اگر x برابر با 1 یا  باشد، مخرج 0 می شود پس پاسخ های  هر دو قابل قبول هستند.

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:42
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:49
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه