سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 650


راهنما
دعوت دوستان

سوال 650 | ۱۵ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چند مقدار m نمودار پیکانی روبه رو یک تابع را نشان می دهد؟

 

پاسخ

  

1

نمودار پیکانی وقتی تابع است که از هر عضو مجموعه ی اول فقط یک پیکان خارج شود پس این رابطه تابع نیست مگر آن که سه عدد مجموعه ی دوم که در انتهای پیکان ها قرار دارند یعنی  با هم برابر باشند. دوتا از این عددها را که راحت ترند با هم مساوی قرار می دهیم: (چون نمی توانیم هر سه تایشان را یک ضرب برابر هم قرار دهیم. می توانیم؟)
 
به ازای داریم  و به ازای  تعریف نمی شود پس فقط به ازای یک مقدار یعنی  این نمودار یک تابع را نشان می دهد.

برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 4 با 0:0:51
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:54
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:16
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه