سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 651


راهنما
دعوت دوستان

سوال 651 | ۱۶ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار یک رابطه به صورت روبه رو است. حداقل چند نقطه باید حذف شود تا رابطه به یک تابع تبدیل شود؟

 

پاسخ

  

5

نکته: در نمودار یک تابع، نباید دو یا چند نقطه وجود داشته باشند که طولشان برابر و عرضشان نابرابر باشد.

در شکل مقابل، تعداد نقاطی که باید حذف شوند، زیر هر خط نوشته شده است.

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:47
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه