سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 654


راهنما
دعوت دوستان

سوال 654 | ۱۹ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اعداد طبیعی را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم که آخرین جمله‌ی هر دسته، مجذور کامل باشد؛ ، اختلاف جملات اول و آخر در دسته‌ی دهم کدام است؟
 

پاسخ

  

18

در دسته‌ی دهم از  داریم:
                       

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:38
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:50
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه