سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 659


راهنما
دعوت دوستان

سوال 659 | ۲۴ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید f تابعی است که با  تعریف شده است.  کدام است؟ 
  (مسابقات ریاضی کانگورو 1999)
 

پاسخ

  

0

 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:42
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 2 با 0:0:43
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:32
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه