سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 667


راهنما
دعوت دوستان

سوال 667 | ۰۲ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در چه تعداد از کلمات 5 حرفی ساخته شده با حروف کلمه‌ی «گلناز»، حروف «الف» و «ن» کنار هم قرار می‌گیرند؟
 

پاسخ

  

48

 وقتی دو حرف «الف» و «ن» کنار هم بیایند. این دو حرف  تشکیل یک مجموعه (شیء) می‌دهند که با سه حرف (سه شیء) دیگر تشکیل 4 شیء می‌دهند که به !4 طریق کنار هم قرار می‌گیرند. اما دو حرف «الف» و «ن» خود به !2 طریق کنار هم در داخل مجموعه جابه جا می‌شوند. که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:34
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:42
8 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 3 با 0:0:43
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 4 با 0:0:46
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 5 با 0:0:53
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه