سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 670


راهنما
دعوت دوستان

سوال 670 | ۰۵ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


43 – تعداد جایگشت‌های حروف کلمه‌ی DADRASS که در آن حرف R همواره در وسط قرار گیرد، کدام است؟                
 

پاسخ

  

90

 حرف R را در وسط قرار می‌دهیم و جایش ثابت می‌گردد. برای 6 جایگاه دیگر 6 حرف داریم که آن ها را جایگشت می‌دهیم:
 
از طرفی در بین حروف DADASS حروف S ، A و D هرکدام 2 بار تکرار شده اند، پس باید جایگشت این 6 حرف را حساب و بر جایگشت حروف تکراری تقسیم کنیم:


برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:41
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:42
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 4 با 0:0:49
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 5 با 0:0:54
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 6 با 0:0:54
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه