سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 674


راهنما
دعوت دوستان

سوال 674 | ۰۹ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در رابطه ی  با حذف حداقل چند عضو تابع حاصل می شود؟
 

پاسخ

  

1

رابطه ی  به علت وجود دو زوج مرتب  تابع نیست، پس اگر یکی از این عضوها را حذف کنیم رابطه تابع می شود؛ یعنی با حذف یک عضو  رابطه به یک تابع تبدیل می شود.

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:48
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:49
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 4 با 0:0:51
5 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 6 با 0:0:52
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه