سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 675


راهنما
دعوت دوستان

سوال 675 | ۱۰ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m، رابطه ی  یک تابع است؟
 

پاسخ

  

-1

در رابطه ی  چون دو زوج مرتب  در رابطه هستند، پس باید یعنی یا  باشد. حالا با این مقدارهای m رابطه را دوباره می نویسیم:

همان طور که می بینیم به ازای رابطه تابع نیست چون هم  و هم ، بنابراین باید باشد.

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 2 با 0:0:48
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:48
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه