سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 676


راهنما
دعوت دوستان

سوال 676 | ۱۱ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر حروف انگلیسی با شکل های  را در یک دستگاه مختصات قرار دهیم، چند تا از این حروف نمایش دهنده ی نمودار یک تابع اند؟
 

پاسخ

  

1

 تنها حرفی که نمایش دهنده ی یک تابع است، حرف W است؛ یعنی  نمایش یک تابع است ولی هیچ کدام از حروف دیگر یک تابع را نشان نمی دهند. آیا نمایش هیچ کدام از حروف فارسی می تواند تابع باشد؟

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:48
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:52
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:53
6 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:55
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه