سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 682


راهنما
دعوت دوستان

سوال 682 | ۱۷ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


24 – می‌خواهیم کارت‌هایی بسازیم که در سمت راست آن‌ها یکی از حروف{الف، ب، ج، د} و در سمت چپ آن‌ها عدد رقمی بدون رقم صفر نوشته شود. چند کارت می‌توانیم بسازیم؟  
 

پاسخ

  

324

 برای حل این تست باید سه خانه بکشیم ( دو خانه برای عدد دو رقمی بدون صفر و یک خانه برای حروف). دو خانه‌ی وسط و سمت چپ برای اعداد دو رقمی بدون صفر است که هرکدام به 9 طریق پر می‌شوند و خانه‌ی سمت راست برای حروف است که به چهار طریق پر می‌شود. بنابراین:
                                                                                                                       


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:34
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:46
10 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:48
9 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 6 با 0:0:50
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه