سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 124 | ۰۸ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟

پاسخ

  

110

توجه کنید که
از طرف دیگر،
بنابراین
در نتیجه
بنابراین  

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:22)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:26)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر سوم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر چهارم (با 0:0:48)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه