سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 687


راهنما
دعوت دوستان

سوال 687 | ۲۲ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله ی  چند جواب دارد؟
 

پاسخ

  

1

قدر مطلق یک عبارت همواره بزرگ تر یا مساوی 0 است. مجموع دو قدر مطلق 0 شده است، پس هر دو 0 هستند.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:39
76 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 2 با 0:0:40
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 6 با 0:0:51
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه