سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 688


راهنما
دعوت دوستان

سوال 688 | ۲۳ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله ی  چند جواب دارد؟  (مسابقات ریاضی آمریکا)
 

پاسخ

  

0

 
پس فقط  به دست می آید، اما مخرج به ازای برابر با 0 می شود. پس این جواب هم قابل قبول نیست.

برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:45
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:47
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:51
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 6 با 0:0:54
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه