سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 694


راهنما
دعوت دوستان

سوال 694 | ۲۹ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر A مجموعه ی اعداد طبیعی دورقمی مضرب 7 و  مجموعه ی اعداد طبیعی مضرب 3 و کم تر از 100 باشند، مجموعه ی  چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

9

 شامل اعداد دورقمی بخش پذیر 7 و نابخش پذیر بر 3 است.
                                                 

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 6 با 0:0:55
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه