سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 127


راهنما
دعوت دوستان

سوال 127 | ۱۱ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل زیر نمودار تابع درجه دوم  است. K  کدام است؟

 

پاسخ

  

-2

از آن جایی که تابع درجة دوم  بر محور طول ها در مماس شده است می توان فهمید تابع دارای ریشة مضاعفاست.
ضابطة تابع دارای 2 ریشه، به صورت است و در این تابع با ریشه مضاعففرمول می تواند به شکلتبدیل شود. بنابراین است.
 
بنابراین  می شود.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:18
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 3 با 0:0:29
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:41
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه