سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 707


راهنما
دعوت دوستان

سوال 707 | ۱۲ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ریشه nام
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


وقتی مربع ریشه ی سوم عدد  را معکوس کنیم. حاصل چیست؟
 

پاسخ

  

9


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 6 با 0:0:50
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه