سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 715


راهنما
دعوت دوستان

سوال 715 | ۲۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد طبیعی وجود دارد که حاصل جمع ارقامش برابر 2010 و حاصل ضرب ارقامش 2 باشد؟
 

پاسخ

  

2009

یعنی تمام ارقام 1 و یک رقم 2 باشند، چون جمع ارقام 2010 شده یعنی یک رقم 2 و 2008 تا رقم 1 یعنی 2009 رقمی می شود که با توجه به جابه جایی رقم 2 می توان 2009 عدد مختلف نوشت.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:53
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:1:0
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:42
2 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
سیدیاسین زمانی  سیدیاسین زمانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

9بار نفر اول 199بار جواب صحیح کمترین زمان 2

ارسال دیدگاه