سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 715


راهنما
دعوت دوستان

سوال 715 | ۲۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد طبیعی وجود دارد که حاصل جمع ارقامش برابر 2010 و حاصل ضرب ارقامش 2 باشد؟
 

پاسخ

  

2009

یعنی تمام ارقام 1 و یک رقم 2 باشند، چون جمع ارقام 2010 شده یعنی یک رقم 2 و 2008 تا رقم 1 یعنی 2009 رقمی می شود که با توجه به جابه جایی رقم 2 می توان 2009 عدد مختلف نوشت.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
54 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
3 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:53
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:1:0
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:42
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه