سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 720


راهنما
دعوت دوستان

سوال 720 | ۲۵ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


از 10 پرسش موجود به چند روش می‌توان 8 پرسش را جهت پاسخگویی انتخاب کرد، به شرط آنکه حداقل 4 پرسش از 5 پرسش اول انتخاب شود؟  
 

پاسخ

  

35

دو حالت دارد: یا 4 پرسش از 5 پرسش اول و 4 پرسش از 5 پرسش دوم انتخاب می‌شوند. یا کل 5 پرسش اول و 3 پرسش از 5 پرسش دوم انتخاب می‌شوند. پس داریم:

 

برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 2 با 0:0:43
9 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:43
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 6 با 0:0:51
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 7 با 0:0:51
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 8 با 0:0:56
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه