سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 726


راهنما
دعوت دوستان

سوال 726 | ۰۱ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


چند زیرمجموعه از مجموعۀ  عضو  را ندارد؟ 
 

پاسخ

  

4

عضو  یکی هستند، چون جابه جایی اعضای یک مجموعه، آن را تغییر نمی‌دهد. از بین سه عضو ، دو عضو اول می‌تواند در زیرمجموعه باشند یا نباشند، پس 2 انتخاب دارند، ولی عضو  نباید باشد و فقط 1 انتخاب دارد. پس تعداد زیرمجموعه‌های ممکن برابر است با:  
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه