سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 729


راهنما
دعوت دوستان

سوال 729 | ۰۴ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با جایگشت ارقام 6، 5، 5، 2 و 1 چند عدد 5 رقمی بخش‌پذیر بر 5 می‌توان ساخت؟  
 

پاسخ

  

24

رقم یکان باید 5 باشد. حالا کافی است تعداد جایگشت‌های ارقام 1، 2، 5 و 6 را بشماریم که برابر  
 

برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 1 با 0:0:43
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:54
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه