سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 136 | ۲۰ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

58

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

52

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل زیر نمودار تابع درجه دوم f است. مقدار b کدام است؟

 

پاسخ

  

1/4

 روش اول: رأس سهمی نقطه  است. ضابطه تابع درجه دوم با رأس به طور کلی برابر است با:
 
برای پیدا کردن مقادیر a وb نقاط  و را در تابع جای گذاری می کنیم:
 

با حل دستگاه فوق مقادیرa وb به ترتیب 9- و به دست می آیند.
نکته: طول رأس سهمی و عرض رأس سهمیمی باشد.
روش دوم: طول رأس سهمی میانگین ریشه هاست. بنابراین، طول رأس برابر است و می توان گفت است.
در نتیجه است.
ضابطه تابع را به کمک دو ریشه از فرمول پیدا می کنیم، برای یافتن a نیز نقطه  را در تابع جای گذاری می کنیم:                                                             
به این ترتیب ضابطه تابع به صورت زیر در می آید.
  
در این سوال b همان عرض رأس است و داریم:                             

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر دوم (با 0:0:44)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر چهارم (با 0:0:49)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر پنجم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
saman cham  saman cham
پاسخ
10 ماه پیش
8 0

میتونستم حلش کنم ولی توی این زمان کم مطمئنا هیشکی نمیتونه حلش کنه مگه اینکه جوابو از قبل میدونسته

ارسال دیدگاه