سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 750


راهنما
دعوت دوستان

سوال 750 | ۲۵ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


یک مجموعۀ 8 عضوی چند زیرمجموعۀ 4 عضو دارد؟   
 

پاسخ

  

70


 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:45
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:56
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه