سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 756


راهنما
دعوت دوستان

سوال 756 | ۰۱ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  بر ابر است با:   
 

پاسخ

  

120


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه