سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 757


راهنما
دعوت دوستان

سوال 757 | ۰۲ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حروف کلمۀ  را با جایگشت‌های مختلف کنار هم قرار می‌دهیم، در چند حالت حروف یکسان کنار هم قرار می‌گیرند؟    
 

پاسخ

  

720

باید تعداد جایگشت‌های حروف  ،  ،  ،  ،  و  را بشماریم که برابر  است
.

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:47
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 6 با 0:0:52
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 7 با 0:0:54
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه